بمب هسته ایی

بمب هسته ایی

این بمب از واکنش شکافت هسته ایی برای ایجاد یک انفجار مهیب استفاده میکند.

هشدار: قبل از آنکه منفجر شود مطمئن شوید هیچگونه از دارایی های FICSIT در شعاع انفجار نباشد.

  • Category Ammos
  • Stack size 50
  • Resource Sink Points 19٬600
رسید ها 1
بمب هسته ایی