کاتالیزر نیرو

کاتالیزر نیرو

مخاط مربوط به حلزون توان که به یک جور فیوز توان کریستالی شکل تبدیل شده است.
یک جور نیروی عجیبی رو از خودش ساطع میکنه.

  • Category ویژه
  • Stack size 100
  • Resource Sink Points Cannot be put into the sink.
رسید ها 3
کاتالیزر نیرو(1)
کاتالیزر نیرو(2)
کاتالیزر نیرو(5)
Used to unlock 1
هزینه
تولیدات اورکلاک شده (3s)
1
50
50