Green Power Slug

Green Power Slug

A strange slug radiating a weak strange power.

  • categorie Materialen
  • Stapel Groote 50
  • Recorce Sink Punten Kan niet in de gootsteen gestoken worden.
Gebruikt om te ontgrendelen 1
kost
Green Power Slugs (3s)
Unlocks: Power Shard Power Shard (1)
1
Gebruik Voor Knutselen 1
Invoer Invoer Ratio Uitvoer Ratio Uitvoer geproduceert in
Power Shard (1)
( 7,5 / min )
( 7,5 / min )