دیوار کج 4m

دیوار کج 4m

به سایر فوندانسیون ها و دیوار ها میچسبد.
برای ساختن ساختمان های چند طبقه مناسب است.

ابعاد: 8m x 4m

  • Category دیوارها
  • ماده FICSIT Wall | Tilted Walls
  • Width 8m
  • Length 8m
  • Height 4m
Ingredients
Available material variations: