قاب پنجره

قاب پنجره

به سایر فوندانسیون ها و دیوار ها میچسبد.
این پنجره به پیشگامان اجازه میدهد که آن سمت دیوار ها رو ببیند.

ابعاد: 8m x 4m

  • Category دیوارها
  • ماده Concrete Wall | Windows
  • Width 0٫5m
  • Length 8m
  • Height 4m
Ingredients
Available material variations: