ربع میله گوشه ایی داخلی معکوس

ربع میله گوشه ایی داخلی معکوس

نوعی شکل انتخابی جدید را برای کارخانه ها ارایه میکند که بهتر بوده و امکانات بیشتری برای ساخت مجدد کارخانه ها ارایه میدهد.
همچنین جهت سهولت در همراستایی سازه های جدید استاندارد های شبکه ایی نوین ارائه میدهد.

ابعاد: 8m x 4m

  • Category فونداسیون
  • ماده FICSIT Foundation | Quarter-Pipes
  • Width 8m
  • Length 8m
  • Height 4m
Ingredients
Available material variations: