فونداسیون 2m

فونداسیون 2m

برای ساختن کارخانه هایتان یک طبقه ی صاف فراهم میکند.

ساز هایی که بر روی فوندانسیون ساخته میشوند در یک شبکه قرار میگیرند،که این کار برای مرتب ساختن و هم تراز کردن سازه ها سودمند میباشد.

ابعاد: 8m x 2m

  • Category فونداسیون
  • ماده فونداسیون بتنی
  • Width 8m
  • Length 8m
  • Height 2m
Ingredients
Available material variations: